Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
versie 1.1
1 Toepasselijkheid:
1.1 Op alle werkzaamheden vanExplect .B.V ,groepsmaatschappijen en gelieerde entiteiten (hierna ieder voor zich en gezamenlijk ook aangeduid als Explect“ B.V ”)zijn van toepassing:
(a) De Logistieke Services Voorwaarden (laatste versie, inclusief arbitrage clausule), zoals gedeponeerd door TLN en FENEX bij de rechtbank Rotterdam (hierna aangeduid als de “LSV”), alsmede
(b) In aanvulling op de LSV: deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als de Explect“ B.V Algemene Voorwaarden.
1.2 De LSV en deExplect B.V Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload opwww.explect.com en zullen tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden worden. In geval van tegenspraaktussen deExplect B.V Algemene Voorwaarden en de LSV hebben de LSV voorrang.
1.3 AlleExplect & B.V groepsmaatschappijen ook en gelieerde entiteiten hebben de LSV en deExplect B.V Algemene Voorwaarden als derdenbeding te harer gunste aanvaard.
1.4 IedereExplect B.V entiteit is gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een gelieerdeExplect B.V entiteit. In dat geval worden de werkzaamheden van laatstgenoemde verricht namens eerstgenoemde entiteit. De gelieerdeExplect B.V entiteit is gerechtigd zich te beroepen op de LSV en deExplect B.V Algemene Voorwaarden.
DeExplect B.V entiteit die de oorspronkelijke overeenkomst aanging, blijft partij bij die overeenkomst, ook indien de gelieerdeExplect B.V entiteit de werkzaamheden rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening brengt. In dat geval zal deExplect B.V entiteit die de oorspronkelijke overeenkomst aanging, mede schuldeiser van deze rekeningen zijn voor het gehele bedrag, samen met de gelieerdeExplect B.V entiteit die de werkzaamheden in rekening bracht, ongeacht welkeExplect B.V entiteit de zaken onder zich heeft.
1.5 Indien eenmaal onder toepasselijkheid van deExplect B.V Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn deExplect B.V Algemene Voorwaarden ook van toepassing op toekomstige doorExplect B.V afte geven offertes en opdrachtbevestigingen en toekomstige overeenkomsten metExplect B.V .DeExplect B.V Algemene Voorwaarden worden alsdan geacht tussen partijen bekend en geaccepteerd te zijn.
1.6 Wanneer Explect B.V in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in deExplect B.V Algemene Voorwaarden is bepaald, betekent dit niet datExplect B.V daarmee afstand heeft gedaan van haar recht om zich in andere gevallen wel op het bepaalde in deExplect B.V Algemene Voorwaarden te beroepen.
1.7 De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever of een partij die toetreedt tot de tussenExplect B.V en de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al worden deze genoemd in de aanExplect B.V verstrekte opdracht.
1.8 Door het geven van een opdracht aanExplect B.V gaat de opdrachtgever akkoord met toepasselijkheid van deExplect B.V Voorwaarden.
1.9 In het geval het een overeenkomst van vervoer over de weg betreft, treedtExplect B.V voor het gehele vervoerstraject op als vervoerder. In het geval het een overeenkomst van vervoer over de zee, door de lucht of per spoor betreft, treedtExplect B.V voor het gehele vervoerstraject op als expediteur, ook indien het vervoer daarbij (feitelijk) gedeeltelijk over de weg geschiedt. In dat geval zijn de Nederlandse Expeditie voorwaarden van toepassing zoals bepaald in art. 2 lid 4 van de LSV.
2 Algemene condities:
2.1 De prijzen zijn gebaseerd op de huidige wisselkoersen, tarieven en arbeidsvoorwaarden en zijn, indien van toepassing, exclusief B.T.W.
2.2 Afronding gewichten / volume: Tot 1000 kg op 10 kg naar boven, boven 1000 kg op 100 kg naar boven, afronden m3 op 1 cijfer achter de komma naar boven.
2.3 Omrekeningsfactoren indien van toepassing:
Europese Distributie: 1 m3 = 330 kg, 1 laadmeter = 1750 kg, 1 europallet (80 x 120 cm) = 700 kg, 1 blokpallet (100 x 120 cm) = 875 kg (indien niet stapelbaar en / of er niets bovenop geladen kan / mag worden);
Bij vervoer “over zee” en “door de lucht” gelden andere maat / wicht verhoudingen: Zeevracht: 1 m3 = 1000 kg / Luchtvracht: 1 m3 = 167 kg.
Bij een collo langer dan 3 meter kan een lengtetoeslag van toepassing zijn.
Algemene Voorwaarden
2.4 Alle goederen dienen deugdelijk verpakt te zijn. Het transport van onvoldoende of niet verpakte goederen
geschiedt geheel voor eigen risico.
2.5 Het laad- en of losadres moet bereikbaar zijn met de internationale vrachtauto (13.6 m trailer) voor zendingen boven 1000 kg. Indien er een laadklep nodig is, kan er een toeslag gelden.
2.6 Dieselolietoeslag: het transport kan onderhevig zijn aan een dieselolietoeslag. Indien dit het geval is, zal deze separaat worden vastgelegd.
2.7 Tijdens vakantie- en feestdagen periodes kunnen de vertrekmogelijkheden worden aangepast.
3 Betalingscondities:
3.1 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In verband met voor te schieten accijns, rechten bij invoer, en B.T.W. kan er een kortere betalingstermijn worden afgesproken, die separaat zal worden vastgelegd.
3.2 Voorschotprovisie: 2% over voor te schieten accijns, rechten bij invoer, B.T.W. en zee- en luchtvracht, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Rembours: Rembourszendingen kunnen uitsluitend afgeleverd worden tegen contante betaling en / of
bank- gegarandeerde cheques en / of een onherroepelijk bankbetalingsbewijs.
3.4 Remboursprovisie: 1 % van de factuurwaarde met een minimum van € 12,00 per zending en een
maximum van € 50,00 per zending. Dit is exclusief eventuele kosten, die ontstaan door weigering.
3.5 Reclames: Alleen reclames ingediend binnen5 dagen na ontvangst van de factuur, kunnen in
behandeling worden genomen.
4 Overige condities:
4.1 Gevaarlijke stoffen: De verlader / afzender / aanbieder van gevaarlijke stoffen is altijd verantwoordelijk voor de juiste etikettering, verpakking, het vervoersdocument, de afzenderverklaring, MSDS en de gevarenkaart, één en ander in de voorgeschreven talen. Er is een gevarentoeslag van toepassing op de vrachtkosten afhankelijk van de gekozen route / bestemming.
4.2 Verzekering: De tarieven zijn altijd exclusief transportverzekering. Alleen op schriftelijk verzoek kan een transportverzekering voor u afgesloten worden. Buiten de verzekeringpremie zullen dan ook administratiekosten in rekening gebracht worden. Eventuele poliskosten volgens opgave.
4.3 Speciale instructies / eisen: Indien speciale instructies over bijvoorbeeld afleveringsdatum, -tijd en / of inklaringen aan de orde zijn, dienen deze schriftelijk kenbaar gemaakt te worden voor aanvang van het transport. Hiervoor kan een toeslag berekend worden. Deze zal separaat met u worden overeengekomen en vastgelegd.
Op verzoek wordt een officieel afleverbewijs voorzien van handtekening voor ontvangst toegestuurd. Kosten voor toezending van een officieel afleverbewijs met handtekening voor ontvangst bedragen € 15,00 per bewijs. Let op: het niet kunnen overleggen van een afgetekend aflever-/ontvangstbewijs is geen rechtsgeldige reden om de vrachtkosten niet te voldoen.
4.4 Opmaken douanedocumenten / aanzuivering: De opdrachtgever, blijft te allen tijde aansprakelijk voor de aanzuivering van douanedocumenten, respectievelijk voor de juiste opgave van haar producten en bijbehorende goederencode, ongeacht de verkoopcondities. ZodraExplect B.V een bericht ontvangt van de bevoegde autoriteiten dat een navordering plaatsvindt, respectievelijk aanzuivering niet heeft plaatsgevonden, isExplect B.V genoodzaakt om actie te ondernemen. Hiervoor zal de opdrachtgever eenmalige administratiekosten ad € 75,00 per zaak berekend worden, exclusief alle gemeenschappelijke rechten, eventueel ontstane boetes en de manuren.
4.5 Europallets (EUR) ruilen: Indien europallets geruild dienen worden, zal dit schriftelijk kenbaar gemaakt moeten worden bij de opdrachtbevestiging. Dit moet echter wel afgestemd worden met de planner van het desbetreffende land. Hiervoor kan een toeslag gelden.
4.6 Douanescan / fysieke controle / CNI (Controle Na Invoer) : Alle kosten die voortvloeien uit onder andere de douanescan, fysieke controle en/of CNI, worden doorbelast aan de opdrachtgever.
Algemene Voorwaarden
4.7 Wachturen / wachttijden op containerterminals: Wachturen voor FTL / FCL: 2 uur vrij voor laden, 2 uur vrij voor lossen. Groupage zendingen: pro rata. Voor wachttijden op containerterminals geldt 1 uur vrij. Daarna wordt er €6 0.00 per uur of gedeelte daarvan in rekening gebracht met een maximum van 21 uur per dag.
4.8 Foutvracht: Bij annulering voor transportaanvang van de zending behoudtExplect B.V zich het recht voor om 75% van de oorspronkelijke vrachtkosten in rekening te brengen.
4.9 Gasmeting: De gasmeting van containers wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de arbeidsinspectie en is voor rekening en risico van de opdrachtgever.